Thajsko - tygr na svĕtovém trhu s cukrem.

Bibliographic Details
Title: Thajsko - tygr na svĕtovém trhu s cukrem. (Czech)
Alternate Title: Thailand - Tiger in World Sugar Market. (English)
Authors: Smutka, Luboš, Pulkrábek, Josef, Benešová, Irena, Maitah, Mansoor
Source: Listy Cukrovarnicke a Reparske; zá¿í¿¿íjen2014, Vol. 130 Issue 9/10, p312-317, 6p
Abstract (English): The main objective of the paper is to analyze the position of Thailand in the world sugar market to identify the most significant changes which appeared in the area of sugar production and trade in Thailand during the last decades. The main ambition is to highlight especially those events which strengthened the position of Thailand in the world sugar market. Based on the results of the paper we can see that Thailand significantly increased its sugar and sugar cane production capacities. This growth did not affect bio-ethanol production. Significant support from the government enabled construction of new production capacities and stabilized domestic sugar market. The stabilization of national market enabled an increase in production and the current production capacities are much higher in comparison with domestic consumption. Thailand became a significant exporter of sugar and confectioneries. Thai sugar was able to get a significant position in the global market and Thailand maintains a significant comparative advantage not only in the area of sugar production, but especially in the area of trade in sugar, not only in relation to global market, but especially in relation to regional market. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Czech): Zpracovaný článek si klade za cíl analyzovat postavení Thajska na svĕtovém trhu s s cílem identifikovat nejvýznamnĕjší zmĕny, které v oblasti produkce a obchodu nastaly v průbĕhu posledních desetiletí. Má zejména poukázat na skutečnosti, které vedly k posílení postavení Thajska na svĕtovém trhu s cukrem. Z výsledků zpracované analýzy obecnĕ vyplývá, že Thajsko bĕhem posledních let velmi výraznĕ navýšilo vlastní kapacity v oblasti produkce cukrové třtiny a cukru. Tento nárůst se však minimálnĕ dotkl odvĕtví výroby biopaliv. Značná podpora ze strany vlády vedla k vybudování řady zpracovatelských kapacit na výrobu cukru a zároveň vedla i ke stabilizaci tuzemského trhu s cukrem. Díky tomu, že se vnitřní trh stabilizoval, mohlo dojít bĕhem posledních nĕkolika dekád k výraznému nárůstu produkce a k vytvoření výrazných exportních kapacit. Thajský cukr si tak vydobyl velmi významné postavení na svĕtovém trhu - a Thajsko disponuje v oblasti produkce a zejména obchodu s cukrem výraznými komparativními výhodami, a to nejen ve vztahu k trhu svĕtovému, ale zejména pak ve vztahu k trhu regionálnímu. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Listy Cukrovarnicke a Reparske is the property of VUC Praha a.s. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: zá¿í¿¿íjen2014
Database: Supplemental Index

Academic Journal

HTML preview is not available for this document