Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy.

Bibliographic Details
Title: Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy.
Alternate Title: Objectification of the Importance of Beating Exercise in Subjects with Spinal Cord Injury.
Authors: Vetkasov, A.1, Hošková, B.1, Sobotková, I.1
Source: Rehabilitation & Physical Medicine / Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2014, Vol. 21 Issue 2, p68-72. 5p.
Abstract (English): It is known, from clinical practice and research, that breathing exercises have a positive effect on people with spinal cord injury (SCI). The purpose of this study was to perform special breathing exercises in persons with SCI and evaluate their effectiveness by using X-ray of lungs and other tests. Sample consisted of 15 respondents with SCI, 8 men and 7 women, mostly middle-aged and elderly. Intervention program took 6 months, with the frequency of exercise five times a week, in the range of 20-30 minutes. The study has included: 1 ) Chest X-Ray in a sitting position during inhalation and exhalation; 2) chest excursion; 3) determination of forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume during the first second (FEV1 ); 4) measurement of respiratory rate. Pretest X-ray showed that the difference between the movement of the lower ribs during inhalation and exhalation was 2-35 mm. Measurement of chest circumference showed a limitation of chest expansion related to normal values corrected with age and sex. Tetraplegic patient's FVC decreased by 30-50 % compared with the values of healthy population and paraplegics FVC reduced about 80 %. Respiratory rate was 13 to 22 breaths/ min. for all respondents with SCI. We have repeated the tests after six months. X-ray examination showed that the difference between the movement of the lower ribs during inhalation and exhalation has increased by 49% (6 to 45 mm). It has become obvious that circumference of the chest during inspiration increased by 3.5 % and chest circumference during exhalation decreased by 1.27%. One-second vital capacity increased by 5.68% and forced vital lung capacity by 7.61 %. Respiratory rate decreased on average by 16.22 %. In this study, by using X-ray and other tests, we have noticed the objective influence of breathing exercises on the respiratory muscles in persons with SCI. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Czech): Z klinické praxe i výzkumných prací je známo, že dechová cvičení mají pozitivní význam pro osoby s poraněním míchy (PM). Účelem této práce bylo provedení speciálních dechových cvičení u osob s PM a hodnocení jejich účinnosti za pomoci RTG snímku plic a dalších testů. Soubor sestával z 15 respondentů s PM, 8 mužů a 7 žen, převážně středního a vyššího věku. Intervenční program trval šest měsíců, s frekvencí cvičení pětkrát týdně, v rozmezí 20 až 30 minut. V této studii byly vyšetřovány následující parametry: 1. RTG plic vsedě při nádechu a při výdechu; 2. exkurze hrudníku; 3. stanovení usilovné vitální kapacity plic (FVC) a jednosekundové vitální kapacity (FEV1); 4. měření dechové frekvence. Pretestové RTG vyšetření ukázalo, že rozdíl pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu byl 2 až 35 mm. Pretestové hodnoty ukázaly, že měření obvodu hrudníku vykazovalo omezení expanze hrudníku vzhledem k normálním hodnotám daným věkem a pohlavím. V porovnání s hodnotami zdravé populace se u tetraplegiků snížila hodnota FVC na 30 %-50 % a u paraplegiků asi o 80 %. Dechová frekvence u všech respondentů s PM byla 13 až 22 vdechů/min. Po uplynutí šesti měsíců jsme opakovali testy. RTG vyšetření ukázalo, že rozdíl pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu se zvýšil o 49 % (o 6 až 45 mm). Obvod hrudníku při nádechu se zvýšil o 3,5 % a obvod hrudníku při výdechu se snížil o 1,27 %. Jednosekundová vitální kapacita se zvýšila o 5,68 % a usilovná vitální kapacita plic o 7,61 %. Dechová frekvence se průměrně snížila o 16,22 %. V této studii jsme pomocí RTG vyšetření a dalších testů zaznamenali objektivní vliv dechových cvičení na dechové svaly u osob s PM. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Rehabilitation & Physical Medicine / Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi is the property of Czech Medical Association of JE Purkyne and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2014
Database: Academic Search Complete

Academic Journal